Sisteme Inteligjente Menaxhimi

Ata që qeverisin territoret shpesh kërkohet të marrin vendime të rëndësishme se si të alokojnë shuma të mëdha parash për të krijuar infrastruktura dhe shërbime që lidhen me rrugët dhe trafikun; për këtë qëllim, për të ndjekur rrugën më të mirë, është e nevojshme të keni një informacion të besueshëm dhe cilësor sa më shpejt.

Në këtë kontekst, produktet tona, dhe ato të furnizuara nga partnerët tanë, renditen në krye për shkak të sasisë së madhe të funksioneve dhe të dhënave që ata prodhojnë. Roli i ITS (sisteme inteligjente të transportit) forcohet kur kombinohet me modele të sakta të inteligjencës artificiale që janë ndërtuar për të optimizuar planifikimin urban, për të analizuar dhe interpretuar sjelljen e përdoruesve, ndërsa parashikojnë edhe kushtet e trafikut. Këto sisteme ITS, të mbështetura nga Inteligjenca Artificiale, po bëhen të mundura falë ekzistencës së një vëllimi të madh të të dhënave të lëvizshmërisë të gjeneruara nga miliarda përdorues përmes përdorimit të tyre të teknologjive të reja dhe mediave sociale në internet. Të dhënat e gjeneruara nga funksionet e kontrollit të produktit centralizohen automatikisht në platformat e softuerëve për mbledhjen dhe organizimin e tyre dhe janë menjëherë të disponueshme për t’u ndarë me aplikacionet e menaxhimit të territorit ose sistemet e Smart City.

Operatorët e sektorit të lëvizshmërisë kanë nevojë të kontrollojnë shëndetin e infrastrukturës së tyre dhe pajtueshmërinë me rregulloret e trafikut nga përdoruesit që i përdorin ato, në mënyrë që të sigurojnë sigurinë e tyre.

Contact Us
Balkan Utilities